wpisz/usuń wpis

MO [2020.07.21]

Kalendarz imprez SKPŚ w 2020 roku, projekt aktualizowany 21 lipca 2020


- 21-23.02.2020 , Zjazd Kół Przewodnickich w Ostrowcu Świętokrzyskim

- 2 kwietnia, Jajko Wielkanocne - nie odbyło się -> wirus

- 13 kwietnia, Lany Poniedziałek na kajakach, rzeczka na Mazowszu - spływ nie odbył się -> wirus

- 1-5 maja, Beskid Niski

- 22-24 maja, LXIV Rajd Świętokrzyski, Ponidzie

- 5 - 11 czerwca, spływ na Boże Ciało, Ełk

- 17-19 lipca, Jodełka u Ewy

- 30 lipca - 10 sierpnia, letni spływ kajakowy, rzeka Święta (dolny odcinek)/Litwa

- 17-19 sierpnia, spływ kajakowy z wnukami, Omulew

- 29-30 sierpnia, śpiewanki u Bolka, Prace Duże

- 22 - 25 październik, wycieczka szkoleniowa, Małopolska wsch.- najprawdopodobniej nie odbędzie się -> wirus

- 17 grudnia, opłatek - ?
MO [2020.04.22]
W dniu wczorajszym zmarł w Ottawie nasz kolega, Witold Majewski. Przewodnik Świętokrzyski drugiego kursu, członek Zarządu w okresie 4.12.1969-10.12.1970, w późniejszych latach członek Komisji Rewizyjnej Koła.
Żonie, Dzieciom i Bratu składamy nasze wyrazy smutku i współczucia.

Zarząd Koła
MO [2020.02.19]
Witaj, życzę smacznych pączków. Ja też tu sobie podjem takowe ( szefem pobliskiej piekarni-ciastkarni jest Polak).
Bardzo proszę o wpisanie mojego Forum miłośników podróży : http://forumbis.voyageforum.pl
na witrynę SKPŚ w pozycje : ciekawe strony
o ile za takowa je uważasz, oczywiście.
Pozdrawiam
Pixi
MO [2019.12.13]

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie SKPŚ (sprawozdanie).
M.in. zmieniono p. 17 Regulaminu Koła. Poniżej tekst ujednolicony:REGULAMIN KOŁA TURYSTYCZNEGO

1. Koło nosi nazwę „Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich”.

2. Koło działa przy Politechnice Warszawskiej.

3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom oraz studentom, pracownikom i absolwentom Politechniki Warszawskiej rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Świętokrzyskiego, kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry turystycznej.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez organizację wycieczek, rajdów, obozów, wypraw turystycznych, szkoleń, prelekcji i zebrań.

6. Członkiem Koła może być każdy student, absolwent i pracownik Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby, zainteresowane działalnością w Kole i posiadające uprawnienia Przewodnika Świętokrzyskiego.

7. Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkami Sympatykami Koła mogą być osoby, które uczestniczą w imprezach Koła lub je współorganizują, a nie posiadają uprawnień Przewodnika Świętokrzyskiego.

9. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła.

10. Członek Koła ma prawo:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
3) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.

11. Członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
2) terminowo wywiązać się z powierzonych prac.

12. Członkostwo ustaje na skutek:

1) wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z niniejszym regulaminem, statutem Politechniki Warszawskiej lub w inny sposób naruszającego dobre imię Politechniki Warszawskiej,
2) wykreślenia – na wniosek samego członka,
3) śmierci członka Koła. 
13. Organami Koła są:

1) Zarząd liczący od 3 do 7 członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Walne Zebranie.

14. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres minimum 1 roku akademickiego.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni,
2) organizowanie i kierowanie pracą Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie kierunków pracy Koła,
2) wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień do Władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego.

17. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz na 5 lat.

18. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Politechniki Warszawskiej, Regulaminem studiów, niniejszym regulaminem oraz gdy naruszają powagę lub dobre imię Uczelni.

20. Działalność w Kole ma charakter społeczny.

21. Dla realizacji swoich celów Koło może korzystać ze środków finansowych:

1) wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni,
3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1) uchwały Walnego Zebrania,
2) decyzji administracyjnej Rektora, gdy działalność Koła rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa,
3) wykreślenia z Rejestru organizacji uczelnianych PW – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z w/w Rejestrem, wynikających z powszechnie obowiązującego Statutu Uczelni i Regulaminu studiów.

23. Regulamin może ulec zmianie uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu Koła lub na wniosek członka/członków Koła posiadających czynne prawo wyborcze.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Koła 5 grudnia 2019 r.