wpisz/usuń wpis

MO [2020.02.24]
Tematyka spotkań czwartkowych 2020/I

9.01 - Krzysztof Bujnowski , Porcelana (niestłuczona) cz. 2
16.01 - Dariusz Roszczyk, Kuba
23.01 - Janusz Szałajski, Sycylia cz. 1
30.01 - Janusz Szałajski, Sycylia cz. 2
6.02 - Anna Iwasińska, Bałkany cz. 1
13.02 - Anna Iwasińska, Bałkany cz. 2
20.02 – Michał Olczak, Polska
27.02 – Piotr Godlewski, Tatry
5.03 – Sławomir Kula, Kultury różnych stron Świata -
Ukraina, Chiny, Szeszele
12.03 – Katarzyna i Paweł Bujnowscy, Jordania
19.03 – Stanisław Kryciński, Pogórze Przemyskie - W krwawym zakolu Sanu
26.03 – Joanna i Jarosław Przygodowie, Makalu
2.04 – Jajko Wielkanocne
9.04 –
16.04 –
23.04 – Waldemar Mierzwa, Zrozumieć mazury
30.04 –
7.05 –
14.05 –
21.05 – początek Rajdu Świętokrzyskiego
28.05 –
4.06 –
18.06 – zebranie przedspływowe
MO [2020.02.19]
Witaj, życzę smacznych pączków. Ja też tu sobie podjem takowe ( szefem pobliskiej piekarni-ciastkarni jest Polak).
Bardzo proszę o wpisanie mojego Forum miłośników podróży : http://forumbis.voyageforum.pl
na witrynę SKPŚ w pozycje : ciekawe strony
o ile za takowa je uważasz, oczywiście.
Pozdrawiam
Pixi
MO [2020.02.06]
Kalendarz imprez SKPŚ w 2020 roku, projekt

- 21-23.02.2020 , Zjazd Kół Przewodnickich w Ostrowcu Świętokrzyskim

- 2 kwietnia, Jajko Wielkanocne

- 13 kwietnia, Lany Poniedziałek na kajakach, rzeczka na Mazowszu

- 1-5 maja, Beskid Niski

- 22-24 maja, LXIV Rajd Świętokrzyski, Ponidzie

- 5 - 11 czerwca, spływ na Boże Ciało, Ełk

- 17-19 lipca, Jodełka ?

- 30 lipca - 10 sierpnia, letni spływ kajakowy, rzeka Święta (dolny odcinek)/Litwa

- 17-23 sierpnia, spływ kajakowy z wnukami, Wda górna

- 29-30 sierpnia, śpiewanki u Bolka, Prace Duże

- 22 - 25 październik, wycieczka szkoleniowa, Małopolska wsch.

- 17 grudnia, opłatek
MO [2020.01.10]

Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Świętokrzyskiego
Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powiat Ostrowiecki
Miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Gmina Bodzechów
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski
Oddział PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Św.


zapraszają na

XLIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD PRZEWODNIKÓW
ŚWIĘTOKRZYSKICH PTTK „Krzemionki 2020”
Krzemionki – Ostrowiec Św. 22-23 lutego 2020 r.

PROGRAM

22 lutego 2020 r., sobota

do godz. 11:00 – przyjmowanie uczestników w Muzeum na Krzemionkach – Sudół 135a

11:00 - rozpoczęcie 49. Zjazdu, przywitanie oraz przedstawienie gości i uczestników
- wystapienia zaproszonych gości,
- dr Andrzej Przychodni – dyrektor Muzeum Historyczno- Archeologicznego w Ostrowcu Św.
„Uwagi o dziedzictwie archeologicznym i turystyce w regionie świętokrzyskim”
- ślubowanie i wręczenie odznak „Przewodnik Świętokrzyski”

12:15 – przerwa, degustacja potraw regionalnych,

12:30 – dr Jerzy Tomasz Bąbel „Neolityczny świat górników krzemionkowskich”,

13:15 – występ zespołu „Magonianki”

13:40 – dr Jerzy Tomasz Bąbel „Neolityczny świat górników krzemionkowskich” - cz. 2,

14:25 – przerwa kawowa,

14:35 – mgr Artur Jedynak „Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego
pierwsze dobro światowego dziedzictwa UNESCO w regionie świętokrzyskim”,

15:30 – przerwa na posiłek,

16:00 – zwiedzanie trasy turystycznej (proszę zabrać ze sobą źródła światła),

18:00 – przejazd do Hotelu „Accademia”- Ostrowiec Św., Al. 3 Maja 13

20:00 – Biesiada Przewodnicka – Hotel „Accademia”

23 lutego 2020 r., niedziela

8:00 – Śniadanie – Hotel „Accademia”

9:30 – Wycieczka krajoznawcza „Przyszły Park Kulturowy Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad
Kamienną” na trasie: Ostrowiec Św. – Bodzechów – Ćmielów – Borownia – Ruda Kościelna –
Ostrowiec Św.

13:30 – Ciepłe danie na rozstanie – Hotel „Accademia”

14:15 – Zakończenie 49. Zjazdu.


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Program pełny………….………………………………...... 285,00 zł/os.
2. Program pełny bez noclegu…………….………….……. …215,00 zł/os.
3. Program pełny bez biesiady…………………………………180,00 zł/os.
4. I DZIEŃ (bez biesiady i noclegu)……………..……………..35,00 zł/os.
5. II DZIEŃ ……………..……………………………………..35,00 zł/os.
6. Nocleg wstępny ze śniadaniem……………….…….……….. 70,00 zł/os.
7. Transport 22.02.2019 na Krzemionki „Tam i z powrotem”…10,00 zł/os.

Zakwaterowanie w Hotelu „Accademia” Ostrowiec Św., Aleja 3 Maja 13, pokoje 2 osobowe.
Dla osób z noclegiem wstępnym śniadanie w dn. 22.02.2020 r. o godz. 8:30.
Dla uczestników korzystajacych z transportu na Krzemionki – odjazd autokaru spod Hotelu „Accademia” w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:30

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udzielają :

Biuro Oddziału PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Aleja 3 Maja 5 w godz. 10:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek), tel: 041 265 25 24 , 513 770 195
mail: poczta@jezewski.ostrowiec.pttk
Dodatkowe informacje - kol. Zbigniew Pawlik, tel. 663 535 587,
Zgłoszenie oraz potwierdzenie wpłaty prosimy przesyłać na adres: poczta@jezewski.ostrowiec.pttk
do dnia 31.01.2020 r. Ilość miejsc ograniczona

Wpłaty wpisowego na konto Oddziału PTTK im. St. Jeżewskiego
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. nr. 48 8507 0004 2003 3000 1848 0001, w tytule „Imię i nazwisko – 49 Zjazd”
Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowska za 2020r w czasie imprezy objęci są ubezpieczeniem NNW. Pozostali uczestnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie

MO [2019.12.13]

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie SKPŚ (sprawozdanie).
M.in. zmieniono p. 17 Regulaminu Koła. Poniżej tekst ujednolicony:REGULAMIN KOŁA TURYSTYCZNEGO

1. Koło nosi nazwę „Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich”.

2. Koło działa przy Politechnice Warszawskiej.

3. Koło nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom oraz studentom, pracownikom i absolwentom Politechniki Warszawskiej rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Świętokrzyskiego, kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry turystycznej.

5. Cele powyższe Koło realizuje poprzez organizację wycieczek, rajdów, obozów, wypraw turystycznych, szkoleń, prelekcji i zebrań.

6. Członkiem Koła może być każdy student, absolwent i pracownik Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby, zainteresowane działalnością w Kole i posiadające uprawnienia Przewodnika Świętokrzyskiego.

7. Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

8. Członkami Sympatykami Koła mogą być osoby, które uczestniczą w imprezach Koła lub je współorganizują, a nie posiadają uprawnień Przewodnika Świętokrzyskiego.

9. Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu Koła.

10. Członek Koła ma prawo:

1) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
2) uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
3) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła.

11. Członek Koła ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
2) terminowo wywiązać się z powierzonych prac.

12. Członkostwo ustaje na skutek:

1) wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z niniejszym regulaminem, statutem Politechniki Warszawskiej lub w inny sposób naruszającego dobre imię Politechniki Warszawskiej,
2) wykreślenia – na wniosek samego członka,
3) śmierci członka Koła. 
13. Organami Koła są:

1) Zarząd liczący od 3 do 7 członków,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Walne Zebranie.

14. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres minimum 1 roku akademickiego.

15. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni,
2) organizowanie i kierowanie pracą Koła,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

16. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie kierunków pracy Koła,
2) wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
3) zatwierdzanie wystąpień do Władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego.

17. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz na 5 lat.

18. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Politechniki Warszawskiej, Regulaminem studiów, niniejszym regulaminem oraz gdy naruszają powagę lub dobre imię Uczelni.

20. Działalność w Kole ma charakter społeczny.

21. Dla realizacji swoich celów Koło może korzystać ze środków finansowych:

1) wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu,
2) adresowanych na Koło, a przekazanych przez sponsorów na konto Uczelni,
3) wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.

22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1) uchwały Walnego Zebrania,
2) decyzji administracyjnej Rektora, gdy działalność Koła rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa,
3) wykreślenia z Rejestru organizacji uczelnianych PW – gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z w/w Rejestrem, wynikających z powszechnie obowiązującego Statutu Uczelni i Regulaminu studiów.

23. Regulamin może ulec zmianie uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu Koła lub na wniosek członka/członków Koła posiadających czynne prawo wyborcze.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Koła 5 grudnia 2019 r.

MO [2019.10.23]
Spływ Świętą (Litwa)
Mo [2019.10.22]
LXIII Rajd Świętokrzyski 2019, Wykus
MO + Pixi [2019.05.06]
Wraz z grupka znajomych założyłam internetowe forum turystyczne na archiwum poprzedniego forum, które już się trochę przeżyło i zatkało. Jestem jego właścicielem i administratorem, dla użytkowników jest ono bezpłatne.
Forum jest przystosowane do aktualnej sytuacji w światku turystycznym, zdominowanym przez googla co do podstawowych informacji.

Jego adres : http://forumbis.voyageforum.pl

Bardzo proszę o rozpowszechnianie, reklamę, popularyzację, gdzie i jak tylko się da.

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa.

Pozdrawiam
Pixi
MO [2019.04.29]
Moi Drodzy Przewodnicy, przesyłam adres własnej strony internetowej z fotografiami z 50-lecia

http://pixiland.info/peron04.htm

Zauważcie , że można z niej przejść na moją witrynę : Pixiland (http://pixiland.info/pl.index.htm)

Pozdrawiam
Pixi